REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https:// urbanlegal.pl/sklep/

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowegohttps://urbanlegal.pl/sklep/ oraz zawierania umów świadczenia usług, warunki tych umów, a takżeobowiązki i uprawnienia Stron umowy.
 3. Przed dokonaniem zakupu w sklepie internetowym, każdy Klient ma obowiązek zapoznać się
  z treścią niniejszego regulaminu sklepu (sprzedaży).
 4. Za pośrednictwem strony internetowej https://urbanlegal.pl/sklep/ możliwy jest zakup usługi porad prawnych.
 5. Proces zakupu obsługiwany jest przez Michała Urbanaprowadzącego działalność gospodarczą pod firma Urban Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Urban, NIP 7121376021, ul. Batalionów Chłopskich 12, 81-452 Gdynia.
 6. Definicje pojęć zastosowanych w niniejszym regulaminie:
 7. Regulamin– niniejszy Regulamin;
 8. Skleplub Sklep internetowy – serwis funkcjonujący pod adresem internetowym https:// urbanlegal.pl/sklep/
 9. Urban Legal/Sprzedawca/Usługodawca – Michał Urbanprowadzący działalność gospodarczą pod firma Urban Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Urban NIP 7121376021, ul. Batalionów Chłopskich 12, 81-452 Gdynia, będący w ramach Sklepu Usługodawcą lub Sprzedawcą.
 10. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu produktów.
 11. Konsument– osoba fizyczna dokonująca zakupu produktu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 12. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu,osoba fizyczna, osoba prawna dokonująca zakupu usług dostępnych w Sklepie;
 13. Strony–Urban Legal/ Sprzedawca/Usługodawca i Klient – łącznie, którzy zawarli umowę na podstawie niniejszego Regulaminu;
 14. Porada prawna/Porada– usługa świadczona przy wykorzystaniu środków, służących do porozumiewania się na odległość opłacona przelewem online lub w inny ustalony przez Strony sposób.
 15. Cena– wartość określona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić za usługę lub produkt umieszczona przy nazwie usługi lub produktu w Formularzu zamówienia.
 16. Formularz zamówienia– formularz dostępny na stronie internetowej https://urbanlegal.pl/zamowienie – umożliwiający złożenie zamówienia.
 17. Polityka prywatności i cookies”– Polityka prywatności i cookies dostępna pod adresem: https://urbanlegal.pl/polityka-prywatnosci;

III. Zakup usługi bądź produktu

 1. W Sklepie internetowym Klient ma możliwość zakupu usługi bądź produktu. Koszt usługi bądź produktu jest zgodny z cennikiem zamieszczonym na karcie produktu lub usługi lub na Formularzu zamówienia.
 2. Urban Legal zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych usług i produktów z oferty bez uprzedzenia.
 3. Ceny zamieszczone przy oferowanej usłudze lub produkcie są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
 4. Przy usługach świadczonych online koszty przesyłki lub dojazdu nie są doliczane.
 5. Zdjęcia przy produktach lub usługach mają charakter poglądowy. Dokonując zakupu należy sugerować się nazwą i opisem zawartym przy karcie produktu lub usługi.
 6. Klient dokonuje zakupu usługi lub produktu poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i zatwierdzenie go poprzez „Kupuję i płacę”.
 7. Płatność za usługę lub produkt zamówiony w Sklepie może nastąpić za pośrednictwem:
  • przelewu na konto Sprzedawcy wskazane w Formularzu zamówienia;
  • systemu Przelewy24.
  • BLIK
 8. Ceny usług i produktów dostępnych w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich.
 9. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 11.00, w soboty, niedzielę i w dni świąteczne realizowane będą nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu oznacza złożenie Urban Legal oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionej usługi bądź produktu.
 11. Każdorazowo zawarta umowa potwierdzana jest przez Urban Legal wystawieniem faktury VAT, która przesyłana jest na adres e-mail Klienta wskazany w Formularzu zamówienia.
 12. Realizacja świadczonej usługi następuje we wskazanym w zamówieniu terminie.
 13. Usługa realizowana jest w dni robocze w godzinach 9:00-17:00, chyba że Strony dokonały innych indywidualnych ustaleń.
 14. Zakres przygotowanej Porady wyznaczony jest przez stan faktyczny, który został przedstawiony przez Klienta za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że przedmiotem usługi nie jest sporządzanie lub dyktowanie projektów pism, pism procesowych, umów lub innych dokumentów, ani analiza pism, umów, akt sprawy lub innych dokumentów okazywanych w trakcie połączenia na odległość, chyba że strony uzgodniły inaczej.
 15. W przypadku gdy rzetelne udzielenie porady prawnej wymaga podjęcia określonych czynności niemożliwych do realizacji w ramach usługi realizowanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a w szczególności dokonania analizy dokumentów, akt sprawy, obszernego orzecznictwa, lub gdy wykonanie tych czynności wykracza poza ramy czasowe przewidziane na wykonanie usługi, Urban Legal uprawniony jest złożyć Klientowi ofertę na wykonanie danej usługi prawnej, a w szczególności sporządzenie pisemnej/elektronicznej opinii, pisma, podjęcia prowadzenia się sprawy.
 16. Klient nie może powoływać się na niekompletność, nieprzydatność treści Porady czy szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z Porady, jeśli nie przedstawił w sposób wyczerpujący stanu faktycznego.
 17. Klient oświadcza, iż jest świadomy, iż w polskim porządku prawnym brak jest wiążącej wykładni prawa (każda więc interpretacja aktu prawnego, nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego i możliwe są odstępstwa od niej). Klient oświadcza, iż jest świadomy, iż w praktyce może spotkać się z odmiennym stanowiskiem i interpretacją tego samego stanu faktycznego.
 18. Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością właściwą dla profesjonalisty.
 19. Konsultacja indywidualna zawiera indywidualną interpretację danego stanu faktycznego przez Usługodawcę. Usługodawca może poinformować Klienta o rozbieżnościach w doktrynie, orzecznictwie, praktyce, w zakresie interpretacji przepisów, odnoszących się do przedstawionego stanu faktycznego, praktyce i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych, prezentując na tym tle własny pogląd, z zastrzeżeniem, że możliwe jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym. Taki sposób przygotowania Porady nie może być podstawą reklamacji.
 20. Dokonując zamówienia Porady z użyciem funkcjonalności dostępnej na Stronie, Użytkownik zleca Usługodawcy udzielenie Porady, z zakresu określonej w formularzu zamówienia gałęzi prawa i tematu.
 21. Urban Legal nie gwarantuje skutecznego rozwiązania problemu, przedstawionego w stanie faktycznym, takiego, jakie byłoby zgodne z życzeniem Klienta. O ile będzie to możliwe, Usługodawca zaproponuje różne rozwiązania wskazanego problemu i wskaże to, które jego zdaniem może być najbardziej korzystne lub skuteczne.
 22. Realizacja Porady następuje telefonicznie lub przez komunikator WhatsApp (konieczne jest napisanie w formularzu zakupu jaki rodzaj kontaktu jest preferowany).
 1. Odstąpienie od umowy
 2. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z Urban Legal umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: m.urban@urbanlegal.pl,wypełniając formularz kontaktowy na stronie https://urbanlegal.pl/kontakt. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy – umowę uważa się za niezawartą. Urban Legal zwróci Kupującemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Urban Legal przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta podczas zakupu, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 5. Po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 7. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który odstępuje od Umowy przed zrealizowaniem usługi za pośrednictwem urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 8. Urban Legal nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego zdarzenia, w tym awarie techniczne, przez które konsultacje prawne nie będą mogły się odbyć w terminie umówionym. W takim przypadku, Strony uzgodnią inny termin świadczenia usługi lub umowa zostanie rozwiązana a Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę uiszczoną za usługę.
 9. Reklamacje
 10. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów lub samego procesu zakupowego.
 11. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Urban Legal,
  sklep|@urbanlegal.pl
 12. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 13. Urban Legal ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Usługodawcy. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail, który był wykorzystany do złożenia reklamacji.
 14. Usługodawca nie uwzględnia reklamacji, w szczególności, jeżeli:

– w treści porady wyraźnie wskazał na istniejące rozbieżności w interpretacji przepisów
i możliwość różnego ich stosowania;

– w treści porady wskazał, iż niezbędne jest wystąpienie o interpretacje indywidualną do właściwych organów np. podatkowych; porada jest niekorzystna dla Klienta, ale zgodna
z aktualnymi przepisami prawa, praktyką i orzecznictwem,

– inny prawnik wydał odmienną opinię w tym samym temacie.

VII. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://urbanlegal.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy z Urban Legal poprzez zaznaczenie okna wyboru „[ ] Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” znajdującego się w formularzu zamówienia. Zaznaczenie wskazanego pola wyboru oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu, a także rozumie i akceptuje jego postanowienia. Brak zaznaczenia okna wyboru „[]  Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” znajdującego się w formularzu zamówienia skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupów w Sklepie.
 2. Na żądanie Klienta, Urban Legal jest zobowiązany jest do wyjaśnienia znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Stronami;

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Szczegółowych informacji dotyczących pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń Kupujący może szukać na stronie internetowej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może także skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w sposób dążący do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który dotyczy zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Urban Legal zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej https://urbanlegal.pl
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy przez Strony.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2024 r.